FEMKE AGEMA

mould

FEMKE AGEMA  mould

source: cinemadroomblog68fc2

アムステルダムが拠点のファッションデザイナー「FEMKE AGEMA」。
2012AWのコレクションも面白いです。
2010年から見てますが、アートみたいな服が多いですね。

お布団かぶったまま出て来てしまいました感たっぷりのLOOKもありますが、
紺やミントグリーンが綺麗で、面白いコレクションですね。
.
.
.
.
.
.
.
source: menoduobe

Ji mūvėjo juo­dai dry­žuo­to­mis aptemp­to­mis kel­nė­mis, dėvėjo aukš­tas plat­for­mas, pečius buvo apsi­gau­bu­siu infan­tilų sei­li­nuką arba baž­ny­čioje patar­nau­jan­čio ber­niuko apsiaustą pri­me­nan­čiu rūbu. Jau tada kai sėdė­jau Ignite „Amsterdame 19”, perio­diš­kai orga­ni­zuo­ja­mame idėjų „auk­cione“ ir klau­siausi bepro­tiš­kiau­sių olandų išra­dimų pri­sta­tymų, pagal­vo­jau, kad ta mer­gina –nepa­prasta žiūrovė. Ir tik­rai, ekrane nušvi­tus užra­šui „Femke Agema fas­hion “ juo­dai bal­tos pia­nino kojos nuti­peno prieš audi­to­riją ir ang­liš­kai pra­bilo, kad vis dar pla­nuoja sukurti bikinį, bet artė­jant pasau­lio pabai­gai nėra laiko, nes iš kokonų kaip lėliu­kės ritasi apo­ka­lip­ti­nės geo­met­ri­jos kos­tiu­mai. Tada aš ištie­siau kaklą, Femke Agema ne šiaip sau dizai­nerė.

Vargšai majai netei­sin­gai apkal­tinti apo­ka­li­ti­nė­mis pra­na­šys­tė­mis ir išpūs­tas bur­bu­las apie 2012 metais atei­sian­čią pasau­lio pabaigą, neabe­jo­ti­nai palietė žemės pla­ne­tos gyven­tojų sąmonę. Galiu lažin­tis, kad šių metų vaka­rė­lių su apran­gos kodu popu­lia­riau­sia tema buvo atei­viai, kad pre­ky­bos cent­rai (jei ne Lietuvoje, tai fan­ta­stų šalyje JAV), padarė didžiau­sią kon­servų apy­vartą metuose, o gruo­džio 21 išva­ka­rėse žmonės rekor­diš­kai daug var­tojo vale­ri­jono arba vel­nio lašų. Femke Agema, net nesle­pia, kad jos pavasario/​vasaros kolek­cija „Drijf”(2012) kupina apo­ka­li­ti­nės nuo­tai­kos. Mobili, kup­ri­nės pavi­dalo sulanks­toma val­tis, neper­šlam­pami kom­bi­ne­zo­nai, dujo­kau­kes pri­me­nan­tys ska­fand­rai, akse­su­a­rus atsto­jan­tys irklai ir plas­ti­ki­niai sijo­nė­liai – vis­kas tam, kad sti­lin­gus Olandijos žmones mada iškeltų į patvi­nu­sių gat­vių pavir­šių, jie išplauktų, išgy­ventų ir toliau nar­dytų kūry­boje. Paklausta ar tik­rai tiki pasau­lio apo­ka­lipse, Fekme sako, kad „ Aš neži­nau kaip pasau­lio pabaiga atro­dys, bet mėgstu tikėti, kad po pra­ei­ties, mes sukur­sime naują pasaulį”.

Kaip keis­tai skamba, kad robin­zo­niško kon­cepto Femkes mados tipa­žas api­bū­di­ni­mas visai kitaip. Kol dizai­nerė nesu­kūrė nei vie­nos mados kolek­ci­jos vyrams – jos gal­voje kos­tiu­mai pro­jek­tuo­jami „švie­sa­p­lau­kei, kūry­bin­gai, mote­riš­kai, bet mėgs­tan­čiai lai­pioti medžiuose ir tru­puti pami­šu­siai” mer­gi­nai. Tokios mer­gi­nos pro­to­tipą galime atpa­žinti ir rudens žiemos kolek­ci­joje „Nigliktok”(Cold), dik­tuo­jan­čioje kitą pasau­lio pabai­gos sce­na­rijų. Čia Femke ruo­šiasi ne potvy­niui, o visa sting­dan­čiam neįsi­vaiz­duo­ja­mam šalčiui, todėl sniego domi­nan­tės įvaiz­džiui išreikšti ins­pi­ra­ci­jos šalti­niu tapo eski­mai ir jų iglu. Vyrauja mėlyna spalva, bur­bu­liu­kai, var­vek­lio aštrumo kir­pi­mas, mini­ma­lis­ti­nės kepu­rai­tės ir pirštinės…Ir vėl! Netyčia įsimaišo pabai­gos lau­kimą iliust­ruo­jan­tys atei­viški kom­bi­ne­zo­nai, bei sniege pėdų nelei­sian­tys sušlapti medi­niai geišų tra­di­ci­jos autai.

Dabar, įžengus į 2013, pasau­lio pabaiga kaip pra­na­šavo mediu­mai ir Femkes apo­ka­lip­ti­niai kos­tiu­mai neat­ėjo. Taip pat šiuo straips­niu nepre­ten­duoju negin­či­ja­mai ref­lek­tuoti šiuo­lai­ki­nės olandų mados situ­aci­jos. Tik ban­dau užsi­minti, kad Olandija turi poten­cialo nesto­ko­jan­čių, geo­metriš­kai mąs­tan­čių, kitaip audi­nius kar­pan­čių ir idė­jiš­kai tur­tingų jaunų dizai­ne­rių. Nors Amsterdamo gat­vėse sutikti žmonės skir­tingi savo rasės bruo­žais, bet kartu pana­šūs pil­kai sko­ningu ir neiš­šau­kian­čiu gar­de­robu. Femke nenei­gia, kad iš šakų surištą jurtą, net ir pats drą­siau­sieji matyt neiš­drįstu apsi­vilkti, tačiau džiau­giasi, kad pastebi vis dau­giau žmonių, kurie sti­liaus nestan­dartą išreiš­kia per dra­bu­žio silu­etą, fak­tū­ros kont­ras­tus ir išra­din­gas detales.

Ir visgi, jei kada nors, kas nors „iš aukš­čiau” nuspręstų, kad šiai suge­du­siai, tobu­ly­bės ir pro­g­reso nepa­so­ti­na­mai civi­li­za­ci­jai turi būti galas, aš užsi­sa­ky­čiau paštu Femkes Agema kūrinį. Spalvingą kom­bi­ne­zoną, marš­ki­nius su ugni­kal­nių vir­šū­nes pri­me­nan­čiais skver­nais ar medžio dre­vės tūrio suk­nelę. Kad orga­ni­nių formų viduje ne taip liūdna būtų ste­bėti, kaip ilgai sta­ty­tas Babelis griūna. Juk kaina, visuose Nyderlanduose išsi­dės­čiu­siose, lėlių namu­kus pri­me­nan­čiose par­duo­tu­vė­lese, visai įkan­dama — nuo 30 eurų.
Ir tai nebuvo reklama, tegu pati Femke savo pasau­lio pabai­gos madą pare­kla­muoja čia:
.
.
.
.
.
.
.
source: artifaktpl

Wraz z pierwszymi poważniejszymi opadami śniegu i temperaturami spadającymi poniżej zera, koniecznością staje się zakładanie możliwie najcieplejszych rzeczy. Nie zawsze jednak wygląda się w nich najlepiej. Kolekcja projektantki na jesień i zimę 2012 może to zmienić.

Holenderka Femke Agema stworzyła ubrania, w których spokojnie można by było przeżyć śnieżną apokalipsę. Jej kolekcja zatytułowana jest „Nigliktok”, co w języku Inuitów oznacza „zimno”. I faktycznie, prezentowane przez Agemę stroje składają się z kosmicznych, ciepłych kombinezonów, grubych wełnianych swetrów, wielkich czapek, mufek, włochatych spodni, rękawic, kurtek i surrealistycznych skafandrów.Jednak w kolekcji można znaleźć również elementy, które mogą wydawać się dziwne do założenia przy siarczystym mrozie: futurystyczne okulary oraz buty na bardzo wysokim drewnianym koturnie. Wizja ubrań na zimę Agemy jest nieco kosmiczna i nietypowa – zwłaszcza patrząc na kombinezony. Jednak bez wątpienia byłaby w stanie zapewnić ciepło w lodowate, zimowe dni. W świecie pokrytym lodem i śniegiem, jej kolorowe i pomysłowe projekty na pewno się wyróżniają.
.
.
.
.
.
.
.
source: mussolastyleit

Una fantasia rivoluzionaria, alimentata da leggerezza e spontaneità, attraversa le collezioni di Femke Agema, designer olandese, based in Amsterdam, che da qualche anno ha lanciato un’omonima label d’abbigliamento femminile, molto conosciuta nel nord Europa per i prezzi abbordabili e lo stile originale.

A un prêt-à-porter più basico, da indossare quotidianamente, caratterizzato da capi allegri ma pur sempre sofisticati, Femke aggiunge pezzi (forse non facili da portare) dal sorprendente ed entusiasmante impatto estetico, che custodiscono messaggi di gioia e una indisciplinata attitudine al gioco e all’ironia.

La collezione proposta per il prossimo autunno/inverno 2012-13 si chiama Nigliktok, parola che nella lingua degli Inuit sta per freddo. E proprio all’affascinante popolo dell’Artico e al suo mondo fatto di mille modi pratici per difendersi dal gelo, l’esuberante designer scandinava si è ispirata per creare i nuovi capi: accoglienti, funzionali ma soprattutto molto divertenti, per rendere più piacevoli e calorose le giornate invernali.