Ma Yidong, Zhu Zhonghui, Qin Zhengyu and Jiang Zhe

Noah Oasis: Rig to Vertical Bio-Habitat