highlike

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & MICHELE ANNE DE MEY

Rosas danst Rosas

source: rosasbe

Rosas is het dansersensemble en de productie-en spreidingsstructuur rond choreografe / danseres Anne Teresa De Keersmaeker. Met Fase, four movements to the music of Steve Reich, haar debuut uit 1982, trok zij meteen de aandacht van de internationale dansscène. De afgelopen 27 jaar heeft ze samen met haar dansersgezelschap een indrukwekkende reeks choreografieën gecreëerd. Rosas staat voor een danskunst van het pure schrijven met bewegingen in ruimte en tijd. De relatie tussen beweging en muziek staat centraal. Daarnaast werd in verschillende producties de verhouding tussen dans en tekst onderzocht.

Rosas is één van de weinige gezelschappen met een vaste danserskern. Anne Teresa De Keersmaeker kiest resoluut voor een organisatiemodel dat het projectniveau overstijgt zodat met elke individuele danser een intens parcours kan worden afgelegd. In de grote gezelschapsproducties staat de volledige danserskern op het podium. Daarnaast zijn er kleinere voorstellingen waarin De Keersmaeker zelf danst. Parallel met het maken van nieuwe voorstellingen, blijft Rosas het opgebouwde repertoire presenteren, dat een tijdspanne van 30 jaar beslaat. Zo wordt het eigen artistiek verleden doorgegeven aan nieuwe generaties toeschouwers en dansers.

Rosas is internationaal sterk verankerd. Het bespeelt de toonaangevende podia voor hedendaagse dans. Met de Samuel H. Scripps/ American Dance Festival Award for Lifetime Achievement kreeg Anne Teresa De Keersmaeker in 2011 één van de belangrijkste carrièreprijzen die in Europa enkel nog te beurt viel aan Pina Bausch. Tegelijkertijd blijft de aanwezigheid in eigen land een prioriteit. Naast jarenlange partnerschappen met de grote (inter)nationale cultuurhuizen, wordt nadrukkelijk samengewerkt met een circuit van kleinere zalen. Rosas bouwt zo mee aan een duurzaam danspubliek in binnen-en buitenland.

Rosas stelt zich een expliciete kunsteducatieve opdracht en besteedde de afgelopen jaren veel aandacht en energie aan educatieve en participatieve projecten. Een aantal van die projecten zoals Bal Moderne, P.A.R.T.S. of Workspacebrussels groeiden ondertussen uit tot onafhankelijk organisaties, waardoor in huis nieuwe projecten als Dancingkids of Rondomdans konden ontstaan.

Rosas is een open huis en deelt zijn infrastructuur niet alleen met P.A.R.T.S., maar ook met het hedendaags muziekensemble Ictus, Workspace Brussels, de zomergasten van de Summer Studios en talrijke gezelschappen die in onze studio’s repeteren. De aanwezige know-how inzake management, communicatie en administratie wordt ook ingezet voor gastprojecten die in de slipstream van het artistiek parcours van De Keersmaeker ontwikkeld worden. De site aan de Van Volxemlaan in Vorst ontpopte zich zo tot de ontmoetings-en broedplaats bij uitstek waar jong en gevestigd artistiek talent elkaar vindt en verrijkt.

Rosas geniet de steun van de Vlaamse Overheid.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Rosas est l’ensemble de danseurs et la structure de production et de diffusion autour de la chorégraphe et danseuse Anne Teresa De Keersmaeker. Dès Fase, four movements to the music of Steve Reich, le spectacle de ses débuts en 1982, cette dernière a attiré l’attention du monde international de la danse. Au cours de ces 27 dernières années, elle a créé avec sa troupe une série impressionnante de chorégraphies. L’art chorégraphique selon Rosas est une écriture gestuelle dans le temps et l’espace, privilégiant les rapports entre le mouvement et la musique. En outre, plusieurs spectacles ont examiné les liens entre la danse et le texte.

Rosas est l’une des rares compagnies de danse à disposer d’un noyau fixe d’interprètes. Anne Teresa De Keersmaeker opte résolument pour un mode d’organisation transcendant le simple enchaînement de projets, afin de partager activement un parcours plus long avec chacun des danseurs. Pour les grands spectacles d’ensemble, la troupe se retrouve au grand complet sur le plateau. De Keersmaeker continue à se produire elle-même dans d’autres pièces, de plus petite envergure. Parallèlement à la création de nouveaux spectacles, Rosas poursuit la présentation du répertoire constitué au fil des années. Le passé artistique de la compagnie est ainsi transmis à de nouvelles générations de spectateurs et de danseurs.

Rosas possède un fort ancrage international et se produit sur les plus grandes scènes ouvertes à la danse contemporaine, tant en Europe que bien au-delà de ses frontières. Mais en même temps, affirmer sa présence en Belgique reste une priorité. À côté des partenariats avec de grandes institutions culturelles, s’étendant sur de nombreuses années, la compagnie tient à établir une collaboration suivie avec un réseau de lieux de spectacles plus petits.

Rosas assume explicitement une mission d’éducation artistique. Ces dernières années, une attention et une énergie considérables ont été consacrées à plusieurs initiatives éducatives et participatives. Au cours des années à venir, ces efforts iront encore en s’intensifiant.

Rosas est une maison ouverte ; la compagnie ne partage pas seulement ses infrastructures avec P.A.R.T.S., mais aussi avec l’ensemble de musique contemporaine Ictus, Workspace Brussels, les participants des Summer Studios en été et les nombreuses troupes répétant dans ses studios. Les connaissances acquises en matière de gestion, de communication et d’administration sont également mises au profit de projets divers développés dans le sillage du parcours artistique d’Anne Teresa De Keersmaeker. Le site de l’avenue Van Volxem à Forest Vorst est ainsi devenu le lieu de rencontre fertile par excellence où se retrouvent et s’inspirent mutuellement de jeunes talents et des artistes confirmés.

Rosas reçoit le soutien des autorités flamandes.
.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Rosas is the dance ensemble and production structure built around the choreographer and dancer Anne Teresa De Keersmaeker. She immediately attracted the attention of the international dance scene with her 1982 debut Fase, four movements to the music of Steve Reich. Over the last 27 years, she has, with her dance company, created an impressive series of choreographic works. Rosas’ dance is pure writing with movement in time and space. At its heart lies the relationship between movement and music. In some productions, the relationship between dance and text is also examined. (Read more)

Rosas is one of the few companies with a permanent ensemble of dancers. Anne Teresa De Keersmaeker has opted decisively for an organisational model that transcends project-orientation, enabling continuing intensive work with each individual dancer. In the company’s major productions the whole ensemble appears on stage. In addition, there are smaller-scale productions in which De Keersmaeker herself dances. While creating new productions, Rosas also continues to perform the accumulated repertoire, which covers a time span of 30 years. In this way its own artistic past can be handed on to new generations of dancers and audiences.

Rosas has strong international connections. It performs at the leading contemporary dance venues in Europe and far beyond. With the Samuel H Scripps/ American dance Festival Award for Lifetime Achievement, Anne Teresa de Keersmaeker got one of the most important awards which until then, in Europa, was only handed out to Pina Bausch. At the same time, its continued presence in Belgium remains a priority. Alongside many years of partnership with the major national performing arts centres, Rosas makes a point of cooperating with a circuit of smaller venues. This way Rosas helps building a sustainable dance audience at home and abroad.

Rosas has set itself an explicit art education assignment and has over the years devoted a great deal of attention and energy to educational and participatory projects. Some of the projects such as Bal Moderne, P.A.R.T.S. or Workspacebrussels grew into independent organisations, by which new projects such as Dancingkids or Rondomdans could come into existence.

Rosas is an open house and shares its infrastructure not only with P.A.R.T.S., but also with the contemporary music ensemble Ictus, Workspace Brussels, the Summer Studios’ summer guests, and the numerous companies that rehearse in our studios. The available management, communication and administrative expertise is also put into guest projects developed in the slipstream of De Keersmaeker’s artistic course. This means the site in Van Volxemlaan in Vorst has grown into the perfect meeting place and breeding ground, where both young and established artistic talents encounter and enrich each other.

Rosas gets the support of the Flemish authorities.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Rosas danst Rosas est l’adaptation cinématographique du spectacle du même nom datant de 1983. Les enregistrements ont été réalisés à l’école RITO de l’architecte Henry Van de Velde, située à Louvain.
.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Thierry De Mey verfilmde Rosas danst Rosas in de vroegere technische school van architect Henry Van de Velde in Leuven. De filmversie is heel wat korter dan de voorstelling zelf. Thierry De Mey kiest in zijn film voor een zwaar “gedecouppeerde” versie waarin hij behalve de cast van vier danseressen uit 1995 en 1996 ook alle andere vertolksters uit de lange geschiedenis van de voorstelling laat meedansen. Hij maakt maximaal gebruik van de geometrische en ruimtelijke kwaliteiten van Van de Veldes gebouw. Het gebouw werd meteen na het draaien van de film trouwens grondig verbouwd waardoor de film één van de laatste getuigenissen is van de oorspronkelijke architectuur. De film was te zien op alle belangrijke Eutropese televisiezenders en kende ook een cinemacarrière in het ‘art house circuit’.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Thierry De Mey filmed Rosas danst Rosas in the former technical school of architect Henry Van de Velde in Leuven. The film version is much shorter than the show itself. In his film Thierry De Mey opts for a heavily ‘inter-cut’ version in which, apart from the cast of four dancers from 1995 and 1996, he also has all the other performers from the long history of the show dance along. He makes maximum use of the geometrical and spatial qualities of the Van de Veldes building. Incidentally, the building was thoroughly renovated straight after the film was made, making it one of the last testimonials to the original architecture. The film was shown on all of the major European television channels and also had a cinema career in the ‘art house circuit’.
.
.
.
.
.
.
source: arnolfiniorguk

Rosas Danst Rosas

Thierry De Mey Rosas danst Rosas is based on the choreography of Anne Teresa De Keersmaeker and her Brussels-based company, which served as their international breakthrough in 1984. The film was realised in the former Technical School in Leuven, a building by modernist architect Henry Van de Velde. Shorter than the show itself, the film by Thierry De Mey presents a heavily ‘inter-cut’ version of the dance work in which, apart from the cast of four dancers from 1995 and 1996, also all the other performers from the long history of the choreography are featured. The filmic style makes maximum use of the geometrical and spatial qualities of the Van de Velde’s building. Incidentally, the building was thoroughly renovated straight after the film was made, making it one of the last testimonials to the original architecture.

Thierry De Mey, 1997, 57 mins