highlike

Martins Ratniks

Projekcijām

Martins Ratniks

source: kimlv

Mārtiņš Ratniks par “Projekcijām”: “Izstādes nosaukumu var saistīt ar faktu, ka cilvēks redz tikai divdimensionālu attēlu, tātad – projekciju”. Mākslinieks piebilst: “Ir pierasts domāt, ka pasaule ir tāda, kādu to redzam, tomēr, iespējams, mēs redzam to tādu, kādu spējam iztēloties.”

Izstādē būs skatāmas trīs projekcijas, no kurām centrālā veidos iedomāta objekta kustības projekciju, savukārt pārējās divas būs saistītas ar telpas iluzoro attēlu divās dimensijās, vai, tieši pretēji, ar plakana objekta radītu ilūziju par telpu. Mākslas darbu papildinās tam īpaši radīta skaņa, ko ir veidojusi mūziķu apvienība Clausthome (Lauris Vorslavs, Ģirts Radziņš), kas nodarbojas ar dažāda veida radiofrekvenču skenēšanu, radiosignālu kolekcionēšanu, skaņas atgriezeniskās saites un modulācijas eksperimentiem. Mārtiņš Ratniks ar Clausthome ir sadarbojies arī citu projektu ietvaros, piemēram, strādājot pie darba “Spektrosfēra” (2006).

Mākslas zinātniece Ieva Astahovska savulaik Mārtiņu Ratniku trāpīgi nodēvēja par “mākslinieka – pētnieka tipu”1. Turpinot šo tēmu, mākslinieks Armands Zelčs saka: “Vēl pirms krītošs ābols palīdzēja Īzakam Ņūtonam apjaust gravitāciju, pievilkšanās spēks pastāvējis arī attiecībās starp zinātni un mākslu. Atkarībā no zinātnei vai mākslai piešķirtās masas baltais halāts vairākkārt “pielipis” mūzai un otrādi. Ratnika simpātijas pret zinātnes radīto produktu lietojumu mākslā ir nepārprotamas, kaut arī viņš nav nedz izbijis zinātnieks, nedz arī ir dzirdēts, ka viņš par tādu būtu vēlējies kļūt. Dažādas diagrammas, no kosmosa uzņemti Zemes attēli, dažādu Visuma objektu skaņas – tas ir materiāls, ko Mārtiņš, neieslīgstot primitīvā zinātnes atklājumu estetizācijā, pārvērš daudzslāņainās zīmēs, tā formatējot pārdomas par uztveri un tās robežām.”

Mārtiņš Ratniks (1975) ir abslovējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu. Viņš ir elektroniskās mākslas un mediju centra “E-LAB” un jauno mediju kultūras centra “RIXC” biedrs. Kopš 1998. gada – mākslinieku grupas F5 (“Famous Five”) dalībnieks. F5 sastāvā piedalījies vairākās starptautiski nozīmīgās izstādēs, tostarp pārstāvējis Latviju 25. Sanpaulu biennālē (2002), 51. Venēcijas biennālē (2005) u. c. mākslas skatēs. Kopš 2009. gada ir docents Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā.
.
.
.
.
Mārtiņš Ratniks sobre “Projeções”: “O nome da exposição pode estar relacionado ao fato de que uma pessoa vê apenas uma imagem bidimensional, portanto – uma projeção”. A artista acrescenta: “É costume pensar que o mundo é como o vemos, mas talvez o vejamos como podemos imaginar”.

A exposição contará com três projeções, uma das quais terá como foco a projeção do movimento de um objeto imaginário, enquanto as outras duas estarão relacionadas à imagem ilusória do espaço em duas dimensões, ou, inversamente, à ilusão do espaço criado por um objeto plano. A obra de arte será complementada por um som especialmente criado pela associação de músicos Clausthome (Lauris Vorslavs, Ģirts Radziņš), que trata de vários tipos de varredura de radiofrequência, coleta de sinal de rádio, feedback de som e experimentos de modulação. Mārtiņš Ratniks também colaborou com o Clausthome em outros projetos, por exemplo, trabalhando na obra “Spectrosphere” (2006).

O historiador da arte Ieva Astahovska certa vez chamou de Mārtiņš Ratnik o “tipo de artista-pesquisador” 1. Continuando este tema, o artista Armands Zelčs diz: “Mesmo antes de a maçã cair ajudasse Isaac Newton a sentir a gravidade, a força de atração também existia na relação entre ciência e arte. Dependendo da massa atribuída à ciência ou arte, o manto branco repetidamente “grudou” na musa e vice-versa. A simpatia de Ratnik pelo uso dos produtos da ciência na arte é clara, embora ele não seja um cientista assustado nem haja rumores de que gostaria de se tornar um. Vários diagramas, imagens da Terra retiradas do espaço, os sons de vários objetos do Universo – este é o material que Mārtiņš, sem cair na estetização primitiva das descobertas científicas, transforma em signos multicamadas, formando reflexos sobre a percepção e seus limites. ”

Mārtiņš Ratniks (1975) graduou-se no Departamento de Comunicação Visual da Academia de Artes da Letônia. É membro do centro de arte e mídia eletrônica “E-LAB” e do centro de cultura de novas mídias “RIXC”. Membro do grupo de artistas F5 (Famous Five) desde 1998. Como membro da F5, participou de várias exposições de destaque internacional, incluindo a representação da Letônia na 25ª Bienal de São Paulo (2002), na 51ª Bienal de Veneza (2005), etc. c. exposições de arte. Desde 2009, ele é professor assistente no Departamento de Comunicação Visual da Academia de Artes da Letônia.