highlike

ZAHA HADID ARCHITECTS

NEO-NATUR

ART+COM Studios Neo-Natur

source:artcomde
At Fu­turium, an ex­pan­sive, multi-part sculp­ture seems to grow or­gan­i­cally out of the floor, twist­ing and climb­ing in all di­rec­tions, cut­ting an eight-me­tre-high arc through the space.

The Neo-Natur sculp­ture sym­bol­izes a new un­der­stand­ing of the nat­ural world, tak­ing into ac­count hu­man­ity’s in­ter­ven­tions in na­ture and tech­nol­o­giza­tion of nat­ural processes, and at the same time recog­nis­ing the in­spir­ing and ben­e­fi­cial prin­ci­ples and sys­tems in na­ture. Var­i­ous dis­plays sur­round Neo-Natur, pre­sent­ing a va­ri­ety of ap­proaches to how we can find greater har­mony with na­ture and learn more from the nat­ural world.

In Neo-Natur, tech­nol­ogy and na­ture meet. Its gen­er­a­tive de­sign is based on a math­e­mat­i­cal prin­ci­ple known as Danzer tiling, which de­scribes the ape­ri­odic struc­ture of qua­sicrys­tals. In qua­sicrys­tals, the golden ratio of na­ture, the math­e­mat­i­cal con­stant tau, oc­curs re­peat­edly. Tau and the cir­cle con­stant pi are both used in defin­ing the golden ratio, which ap­pears over and over again in nat­ural struc­tures such as plants. It also de­fines the flo­ral pat­tern of Neo-Natur.

Using the Danzer tiling model as a basis, rel­a­tively few dif­fer­ent mod­ules can be used to com­pu­ta­tively gen­er­ate com­plex, or­ganic-look­ing struc­tures. 16 mod­ules form the basis of fif­teen hun­dred milled wood el­e­ments which were used to cre­ate Neo-Natur, and are held to­gether with 4500 spe­cially de­vel­oped angle con­nec­tors. For the setup of the piece, an Aug­mented Re­al­ity app was pro­grammed which ren­dered a 3D model of the com­plex sculp­ture vis­i­ble in the ex­hi­bi­tion space, using a HoloLens.

De­sign: ART+COM Stu­dios and Schiel Pro­jek­t­ge­sellschaft mbH, Volker Zins­meis­ter, apfel,hübsch berlin
Plan­ning, con­struc­tion, pro­duc­tion, setup: Art De­part­ment Stu­dio Ba­bels­berg
En­gi­neer­ing de­sign, struc­tural plan­ning, pro­duc­tion data, AR pro­gram­ming: ArtEngi­neer­ing
Client: Fu­turium gGmbH
.
.
.
.
.
.
.
source:artcomde
ART+COM Studios designs and develops new media installations and spaces.

We use new technology as an artistic medium of expression and as a medium for the interactive communication of complex information. In the process, we are improving the technologies constantly and exploring their potential for spatial communication and art.

ART+COM ART designs media sculptures and installations that have an effect on their respective locations, giving them their identity — beyond their function and architecture. Our art projects are both commissioned for public space and produced on our own initiative.

ART+COM COMMUNICATION designs and implements media installations and spaces that impart complex content in a targeted manner and turn information into an engaging experience. We create exhibits for exhibitions, museums and brand spaces.

ART+COM RESEARCH explores new media and its applications both independently and in co-operation with companies and academic institutions.

ART+COM e.V., founded in 1988, is today ART+COM Studios, working internationally for clients in business, culture and research.

Team
Media designers, media artists, IT developers, tech people, programmers, communications and product designers, scientists, engineers and project managers all work hand in hand at ART+COM Studios. Projects are developed from their individual contexts in small, multidisciplinary teams brought together. We are motivated by our ambition to push boundaries and, together, to create the new.

Board
ART+COM Studios has been a non-listed company (AG) since 1998, owned mainly by its employees, former ART+COM e.V. members and board members, the latter being Andreas Wiek and Joachim Sauter. Andreas Wiek has been the Chairman of ART+COM AG since 2000. Joachim Sauter was a co-founder of ART+COM and is Head of Design at ART+COM Studios. He has been Professor of Design at the University of Arts in Berlin since 1991, and in 2001 took up the position of Professor of Media Design and Art at UCLA, California.
.
.
.
.
.
.
.
.
source:retaildesignblognet
Futurium is a striking glass building built on the bank of Berlin’s River Spree. Opened earlier this month, the 8,000-sq-m Richter and Musikowski-designed museum is dedicated to the exploration of potential futures of different areas of life. Art+Com Studios, together with the institution and Schiel Projekt, developed three large-scale exhibition areas designated as ‘thinking spaces’ for prospective visitors.

The nature-focused space particularly stands out. Neo-Natur, an 8-m-tall wooden biomimetic sculpture, takes up the majority of the area. Built via a generative design process, it’s a work of technology-meets-craftsmanship that serves as a symbol of humanity’s ‘new understanding of the natural world’, according to Art+Com.

Art+Com looked to a principle authored by 20th-century German mathematician Ludwig Danzer to design Neo-Natur’s 16 modules­­, which are held together by 4,500 angle connectors. The principle, Danzer tiling, essentially describes the aperiodic pattern structure of quasicrystals. It’s one in which nature’s golden ratio occurs repeatedly; Neo-Natur’s floral pattern is defined by such geometry.

To make the complex construction of the arched form possible, Art+Com worked with Stuttgart’s ArtEngineering team. A 3D model of the sculpture was developed for an augmented reality application, which made every piece and perspective viewable with a HoloLens. The build team from the art department of Studio Babelsberg then used that system to ensure each element was connected precisely.

The work behind Neo-Natur communicates the same message as that of its surrounding displays: that technology and nature harnessed in unison can lead to highly humanistic design.
.
.
.
.
.
.
.
source:exspacepl
ART + COM Studios wykorzystało matematyczne piękno przyrody i moc #AR do ekspansywnej rzeźby biomimetycznej w nowym berlińskim muzeum przyszłości Futurium. Współpracując z Futurium i Schiel Projekt, studio zaprojektowało trzy duże sale wystawowe oznaczone jako „przestrzenie do myślenia” dla zwiedzających: w jednym stoi “Neo-Natur”, imponująca drewniana rzeźba o wysokości 8 m.

Futurium Berlin to futurystyczny szklany budynek zbudowany na brzegu Szprewy w Berlinie. Muzeum o powierzchni 8 000 m2, wspólne dzieło pracowni JUCA architektur+landschaftsarchitektur i Richter Musikowski powstał, aby prezentować wystawy związane z przyszłością. Tutaj wszystko kręci się wokół pytania: jak chcemy żyć?

5 września berlińskie Futurium otworzyło wyjątkową i ekspansywną stałą ekspozycja, która eksploruje naszą potencjalną przyszłość z różnych dziedzin życia – od samowystarczalnych miast, do przyszłości pracy i pomysłów na bardziej zrównoważoną konsumpcję. Odwiedzający mogą doświadczyć wizji przyszłości na ponad 3000 m2 w trzech dużych „myślących przestrzeniach” – ludzi, przyrody i technologii.

Scenografie trzech wystaw zaprojektowało ART + COM Studios przy ścisłej współpracy z Futurium i Schiel Projekt. ART + COM Studios znane jest z tworzenia rzeźb i instalacji medialnych, które wpływają na ich lokalizacje, nadając im tożsamość wykraczającą poza architekturę i funkcję. Ich projekty wykorzystują do ekspresji nowe media i skomplikowane obliczenia złożonych zachowań i zakodowanych znaczeń.

Wśród imponujących scenografii trzech stałych ekspozycji Futurium szczególnie wyróżnia się przestrzeń skoncentrowana na naturze. Większość powierzchni zajmuje “Neo-Natur”, 8-metrowa biomimetyczna drewniana rzeźba. Biomimetyka jest interdyscyplinarnym działem współczesnej nauki zajmującej się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych naśladujących funkcje i zachowania zaobserwowane w naturze. Inżynieria bioniczna ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla współczesnej nauki, również dla sztuki, między innymi dla bio artu, art&science czy bioarchitektury* (cyt. Culture.pl).

Łącząca technologie ze sztuką Instalacja “Neo-Natur” symbolizuje nowe rozumienie świata przyrody, biorąc pod uwagę interwencje ludzkości w przyrodzie i technologizację procesów naturalnych, a jednocześnie uznając inspirujące i korzystne zasady i systemy w przyrodzie. Rzeźba zdaje się wyrastać organicznie z podłogi, skręcając się i wspinając we wszystkich kierunkach.

W “Neo-Natur” łączą się technologia i natura. Tworząc kwiatowy wzór instalacji ART + COM Studios postąpili zgodnie z zasadą autorstwa XX-wiecznego niemieckiego matematyka Ludwiga Danzera znaną jako model Danzera, która opisuje trójwymiarową strukturę kwazikryształów. W kwazikryształach wielokrotnie występuje stała matematyczna tau* (cyt. polskatimes.pl). Zarówno tau jak i stała pi odnosząca obwód okręgu do jego średnicy, używane są do definiowania złotego podziału, który pojawia się w naturalnych strukturach, takich jak rośliny.

16 powtarzających się kwiatowych form “Neo-Natur”, wykorzystując model Danzera jako podstawy do obliczeniowego generowania złożonych struktur, zbudowane jest z tysiąca frezowanych drewnianych elementów, które łączy 4500 specjalnie opracowanymi łączników kątowych.

Aby przygotować złożoną budowę łukowej rzeźby ART + COM Studios współpracowało z zespołem ArtEngineering ze Stuttgartu. Model 3D rzeźby został opracowany do zastosowania w rzeczywistości rozszerzonej, dzięki czemu każdy kawałek i perspektywa są widoczne za pomocą HoloLens. Zespół z działu sztuki Studio Babelsberg wykorzystał ten system, aby zapewnić dokładne połączenie każdego elementu.

Praca nad Neo-Natur przekazuje ten sam przekaz, co otaczające ją ekrany: technologia i natura połączone zgodnie mogą prowadzić do wysoce humanistycznego projektu.