highlike

Studio Bigert & Bergström

Solar Egg

Studio Bigert & Bergstrom Solar Egg

source:bigertbergstromcom
På uppdrag av Riksbyggen har Bigert & Bergström skapat en konstnärlig gestaltning i form av en äggformad bastu, just nu placerad vid Luossabacken i Kiruna, Sveriges nordligaste stad.

Kiruna genomgår för närvarande en radikal transformation då man genomför en gigantisk flytt av hela staden. Detta för att LKAB skall kunna utvinna mer av den järnåder som borrar sig snett ner under staden. Järnmalmen är, och har under en lång tid sen den började utvinnas i slutet av 1800-talet varit en viktig inkomstkälla för Sverige och helt livsavgörande för staden Kiruna. Utan gruvan ingen stad. Men flyttens uppbrott och omtumlande förändring av landskap, miljö och arkitektur skapar också mycket debatt. Solar Egg är gjort som en social skulptur där befolkning och besökare till staden kan mötas och bland annat diskutera dessa utmaningar. I Norrbottens arktiska klimat intar bastun en central position som ett rum för värme och reflektion. B&B har tagit fasta på denna tradition och utvecklat en skulptural symbol som för tankarna till pånyttfödelse och en kuvös som befrämjar samtal och idéutbyte. Verket är en fortsättning på konstnärernas långtgående arbete med att inkludera klimatet i konsten som inleddes 1994 med Klimatkamrarna.

Ägget är tillverkad av guldfärgad rostfri spegelplåt där dess fasetterade form bryter upp den omgivning det reflekterar i en mångfald av olika spegelbilder. Landskap, gruva, stad, himmel, sol och snö samsas här i en fragmenterad bild som kan associeras till den komplexitet som dagens diskussion kring klimat och hållbar samhällsbyggnad rymmer. Äggets interiör är utformat av trä där väggpaneler och golvtrall är gjorda i furu och laven av asp. I centrum av ägget står det vedeldade och hjärtformade bastuaggregatet som är tillverkat av järn och sten. Temperaturen i ägget pendlar mellan 75° och 85° Celsius.
.
.
.
.
.
.
.
source:bigertbergstromcom
In response to a commission from Riksbyggen, Bigert & Bergström have created a sculptural chamber in the form of an egg-shaped sauna that has just been installed at Luossabacken in Kiruna, Sweden’s northernmost town.

Kiruna is currently undergoing a radical transformation, which involves a gigantic move for the whole town. This is so that the mining company LKAB can extract more of the iron seam that cuts diagonally downwards beneath the town. The iron ore is and has been – ever since it first began to be extracted at the end of the 19th century – an important source of income for Sweden, and absolutely vital for the town of Kiruna. No mine, no town. But the breaking up and devastating transformation of the landscape, the environment and the architecture caused by the move are also sparking a lot of debate. Solar Egg has been made as a social sculpture where local people and visitors to the town can meet and, for instance, discuss these challenges. In the arctic climate of Lapland the sauna occupies a key position, as a room for warmth and reflection. B&B have taken up this tradition and developed a sculptural symbol that prompts thoughts of rebirth and an incubator that nurtures conversation and exchanges of ideas. The project is a continuation of the artists strategy to incorporate the climate into the experience of the artwork which was initiated with the Climate Chambers in 1994.

The egg is made out of stainless golden mirror sheeting, its multifaceted form breaking up the surroundings that it reflects into a multiplicity of different mirror images. Landscape, mine, town, sky, sun and snow are here combined into a fragmented image that can evoke associations with the complexity spanned by today’s discussion about climate and sustainable community development. The egg’s interior has been formed out of wood, with the wall panels and floor decking made out of pine and the bench of aspen. In the centre of the egg stand the wood-heated, heart-shaped sauna stove made out of iron and stone. The temperature inside the egg varies between 75° and 85° Celsius.
.
.
.
.
.
.
.
source:freshgadgetsnl
Deze oogstrelende gouden sauna in de vorm van een gigantisch ei is een creatie van het Zweedse kunstenaarsduo Mats Bigert en Lars Bergström van Studio Bigert & Bergström. Dat oogt toch wel anders dan zo’n lullig houten hokje in je achtertuin. De Solar Egg staat in Kiruna, een van de meest noordelijke dorpjes in Zweden – een plek waar ze met de ijzige winters vast zo nu en dan een warme sauna kunnen gebruiken.