highlike

Anne Teresa De Keersmaeker

アンヌ·テレサ·ドゥ·ケースマイケル
АННЫ ТЕРЕЗЫ ДЕ КЕЕРСМАКЕР

Work/Travail/Arbeid

Anne Teresa De Keersmaeker Work-Travail-Arbeid

source:source: rosasbe
Wat zou het betekenen om een choreografie op te voeren als een tentoonstelling? Die vraag is het uitgangspunt van Work/Travail/Arbeid. Als antwoord zal Anne Teresa De Keersmaeker haar voorstelling Vortex Temporum herinterpreteren voor de radicaal verschillende tijdelijke en ruimtelijke omstandigheden van een museale omgeving. Daarbij zal de choreografe de performance niet eenvoudigweg verplaatsen naar een nieuwe omgeving, maar zal ze dans her-denken als een negen weken durende tentoonstelling, doorlopend toegankelijk voor het publiek. De originele choreografie, ontworpen voor de gecondenseerde duur van een voorstelling, zal worden uitgebreid tot cycli van negen uur. Dit project transformeert het materiaal en de voorwaarden die lang typisch waren voor dans, en verleent de strakke choreografische schriftuur, waarvoor De Keersmaeker bekend staat, een totaal nieuwe vorm..
.
.
.
.
.
.
.
source:source: rosasbe

Que deviendrait une chorégraphie une fois présentée selon les codes d’une exposition ? Cette question forme le point de départ de Work/Travail/Arbeid. Anne Teresa De Keersmaeker y répond en ré-imaginant Vortex Temporum selon les conditions temporelles, spatiales et perceptives radicalement différentes d’un environnement muséal. La chorégraphe n’amène pas simplement un spectacle dans un nouvel espace, mais le repense sous la forme d’une exposition de neuf semaines, continuellement accessible au public. La chorégraphie originale, conçue pour la durée condensée d’une représentation, est donc totalement réinventée pour s’étendre dans un tout nouvel espace temps. Ce projet modifie les conditions qui ont longtemps été essentielles à la danse et donne une nouvelle forme à l’écriture chorégraphique rigoureuse qui distingue De Keersmaeker.
.
.
.
.
.
.
.
source: e-flux

Share on twitterShare on emailShare
What would it mean for choreography to perform as an exhibition? That is the question at the origin of Work/Travail/Arbeid, a newly commissioned project by Anne Teresa De Keersmaeker. Straightforward as it may seem, the implications unsettle both how contemporary dance and the art exhibition are conventionally thought, constructed, and experienced. After all, the apparatuses of the theatre and museum remain so distinct—from their respective spatial arrangements and institutional significations to the expectations and protocols attached to each. Dance performances are traditionally presented for a fixed duration on a stage before a seated, frontally facing audience; an exhibition, on the other hand, presents artworks in a space available for viewing during public opening hours, over a duration of several weeks or months, where visitors enter and exit at will. The re-conceptualization of what a live choreographed piece could be if subjected to the conditions of an exhibition formed the basis for how this legendary Belgian dancer-choreographer developed Work/Travail/Arbeid.

In response, De Keersmaeker takes her stage piece Vortex Temporum, choreographed to the eponymous music by composer Gérard Grisey, and reimagines it for the radically different conditions of an art space. Vortex involved seven dancers from De Keersmaeker’s dance company Rosas and six musicians and a conductor from the Ictus ensemble performing live on stage for roughly one hour. Work/Travail/Arbeid reunites those same dancers (in this case, two rotating casts of them) and musicians, and they perform live, over the entire opening hours of the exhibition, for nine weeks. Vortex’s original choreography, made to the time of Grisey’s composition, is in the exhibition space expanded to a nine-hour choreography (nine being an essential, structuring number for De Keersmaeker’s composition of the piece). Each of its nine hours features either a single dancer or dancers, dancers with musicians, or musicians alone, all of which are extracted from Vortex as it is danced on stage. Every new iteration of the nine-hour cycle is deliberately and minutely either dilated or compressed so that the new choreography is being built up, cycle by cycle, day by day, and week by week over the course of the exhibition. The whole follows a logic that has itself been “choreographed” according to the mathematical logic and strict geometries that undergird the entire choreography.

The result is not simply a dance piece brought into the museum, in other words, not simply with dancers performing in the white box instead of the black box, but a dance piece fundamentally rethought as an exhibition. To that end, there is no arranged “performance time” to interrupt the usual workings of the museum or art space; this is not an event that the public comes to at a specific, announced time. It is on from the moment the public opening hours begin and until they end. There is no stage, no fixed seating, no given beginning, no clear end, and there is not pre-established position from which to see the piece. And probably—given that its temporal evolution dictates that each cycle gives way to different successive cycles—no possibility of seeing it in its entirety. The result is a project that transforms the very material and conditions that have long been essential to dance, in particular the rigorous structure and choreographic language for which De Keersmaeker is known, into an entirely new exhibition form. It also reveals, in a way that perhaps no other dance piece by the choreographer could, the complex conceptual, technical, and physical labor—in sum, the work—that is the backbone of her entire oeuvre.

Curated by Elena Filipovic

Work/Travail/Arbeid, initiated by WIELS, is a production of WIELS & Rosas. It is generously supported by BNP Paribas Fortis, BNP Paribas Foundation, Rolex Institute, Villo and the WIELS Patrons Group. The Brussels presentation is a co-production with De Munt/La Monnaie, BOZAR, Kaaitheater, Kunstenfestivaldesarts, Ictus, and is opening as part of Performatik 2015.

The exhibition will travel to Centre Pompidou, Paris and Tate Modern, London, where it will be presented in a nine-day version.
.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

What would it mean for choreography to perform as an exhibition? This question is the point of departure for Work/Travail/Arbeid. In response, Anne Teresa De Keersmaeker reimagines her piece Vortex Temporum for the radically different temporal, spatial, and perceptual conditions of a museum-like environment. The choreographer does not simply bring a dance performance into a new kind of space, but rethinks it as a nine weeks long exhibition, continuously accessible to the public. The original choreography made for the condensed time and space of a stage performance will thus be entirely reinvented so as to extend itself across a new time and space. This project transforms the conditions that have long been essential to dance and gives a new form to the rigorous choreographic writing for which De Keersmaeker is known.
.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Rosas is het dansersensemble en de productie-en spreidingsstructuur rond choreografe / danseres Anne Teresa De Keersmaeker. Met Fase, four movements to the music of Steve Reich, haar debuut uit 1982, trok zij meteen de aandacht van de internationale dansscène. De afgelopen 27 jaar heeft ze samen met haar dansersgezelschap een indrukwekkende reeks choreografieën gecreëerd. Rosas staat voor een danskunst van het pure schrijven met bewegingen in ruimte en tijd. De relatie tussen beweging en muziek staat centraal. Daarnaast werd in verschillende producties de verhouding tussen dans en tekst onderzocht.

Rosas is één van de weinige gezelschappen met een vaste danserskern. Anne Teresa De Keersmaeker kiest resoluut voor een organisatiemodel dat het projectniveau overstijgt zodat met elke individuele danser een intens parcours kan worden afgelegd. In de grote gezelschapsproducties staat de volledige danserskern op het podium. Daarnaast zijn er kleinere voorstellingen waarin De Keersmaeker zelf danst. Parallel met het maken van nieuwe voorstellingen, blijft Rosas het opgebouwde repertoire presenteren, dat een tijdspanne van 30 jaar beslaat. Zo wordt het eigen artistiek verleden doorgegeven aan nieuwe generaties toeschouwers en dansers.

Rosas is internationaal sterk verankerd. Het bespeelt de toonaangevende podia voor hedendaagse dans. Met de Samuel H. Scripps/ American Dance Festival Award for Lifetime Achievement kreeg Anne Teresa De Keersmaeker in 2011 één van de belangrijkste carrièreprijzen die in Europa enkel nog te beurt viel aan Pina Bausch. Tegelijkertijd blijft de aanwezigheid in eigen land een prioriteit. Naast jarenlange partnerschappen met de grote (inter)nationale cultuurhuizen, wordt nadrukkelijk samengewerkt met een circuit van kleinere zalen. Rosas bouwt zo mee aan een duurzaam danspubliek in binnen-en buitenland.

Rosas stelt zich een expliciete kunsteducatieve opdracht en besteedde de afgelopen jaren veel aandacht en energie aan educatieve en participatieve projecten. Een aantal van die projecten zoals Bal Moderne, P.A.R.T.S. of Workspacebrussels groeiden ondertussen uit tot onafhankelijk organisaties, waardoor in huis nieuwe projecten als Dancingkids of Rondomdans konden ontstaan.

Rosas is een open huis en deelt zijn infrastructuur niet alleen met P.A.R.T.S., maar ook met het hedendaags muziekensemble Ictus, Workspace Brussels, de zomergasten van de Summer Studios en talrijke gezelschappen die in onze studio’s repeteren. De aanwezige know-how inzake management, communicatie en administratie wordt ook ingezet voor gastprojecten die in de slipstream van het artistiek parcours van De Keersmaeker ontwikkeld worden. De site aan de Van Volxemlaan in Vorst ontpopte zich zo tot de ontmoetings-en broedplaats bij uitstek waar jong en gevestigd artistiek talent elkaar vindt en verrijkt.

Rosas geniet de steun van de Vlaamse Overheid.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Rosas est l’ensemble de danseurs et la structure de production et de diffusion autour de la chorégraphe et danseuse Anne Teresa De Keersmaeker. Dès Fase, four movements to the music of Steve Reich, le spectacle de ses débuts en 1982, cette dernière a attiré l’attention du monde international de la danse. Au cours de ces 27 dernières années, elle a créé avec sa troupe une série impressionnante de chorégraphies. L’art chorégraphique selon Rosas est une écriture gestuelle dans le temps et l’espace, privilégiant les rapports entre le mouvement et la musique. En outre, plusieurs spectacles ont examiné les liens entre la danse et le texte.

Rosas est l’une des rares compagnies de danse à disposer d’un noyau fixe d’interprètes. Anne Teresa De Keersmaeker opte résolument pour un mode d’organisation transcendant le simple enchaînement de projets, afin de partager activement un parcours plus long avec chacun des danseurs. Pour les grands spectacles d’ensemble, la troupe se retrouve au grand complet sur le plateau. De Keersmaeker continue à se produire elle-même dans d’autres pièces, de plus petite envergure. Parallèlement à la création de nouveaux spectacles, Rosas poursuit la présentation du répertoire constitué au fil des années. Le passé artistique de la compagnie est ainsi transmis à de nouvelles générations de spectateurs et de danseurs.

Rosas possède un fort ancrage international et se produit sur les plus grandes scènes ouvertes à la danse contemporaine, tant en Europe que bien au-delà de ses frontières. Mais en même temps, affirmer sa présence en Belgique reste une priorité. À côté des partenariats avec de grandes institutions culturelles, s’étendant sur de nombreuses années, la compagnie tient à établir une collaboration suivie avec un réseau de lieux de spectacles plus petits.

Rosas assume explicitement une mission d’éducation artistique. Ces dernières années, une attention et une énergie considérables ont été consacrées à plusieurs initiatives éducatives et participatives. Au cours des années à venir, ces efforts iront encore en s’intensifiant.

Rosas est une maison ouverte ; la compagnie ne partage pas seulement ses infrastructures avec P.A.R.T.S., mais aussi avec l’ensemble de musique contemporaine Ictus, Workspace Brussels, les participants des Summer Studios en été et les nombreuses troupes répétant dans ses studios. Les connaissances acquises en matière de gestion, de communication et d’administration sont également mises au profit de projets divers développés dans le sillage du parcours artistique d’Anne Teresa De Keersmaeker. Le site de l’avenue Van Volxem à Forest Vorst est ainsi devenu le lieu de rencontre fertile par excellence où se retrouvent et s’inspirent mutuellement de jeunes talents et des artistes confirmés.

Rosas reçoit le soutien des autorités flamandes.
.
.
.
.
.
.
.
source: rosasbe

Rosas is the dance ensemble and production structure built around the choreographer and dancer Anne Teresa De Keersmaeker. She immediately attracted the attention of the international dance scene with her 1982 debut Fase, four movements to the music of Steve Reich. Over the last 27 years, she has, with her dance company, created an impressive series of choreographic works. Rosas’ dance is pure writing with movement in time and space. At its heart lies the relationship between movement and music. In some productions, the relationship between dance and text is also examined. (Read more)

Rosas is one of the few companies with a permanent ensemble of dancers. Anne Teresa De Keersmaeker has opted decisively for an organisational model that transcends project-orientation, enabling continuing intensive work with each individual dancer. In the company’s major productions the whole ensemble appears on stage. In addition, there are smaller-scale productions in which De Keersmaeker herself dances. While creating new productions, Rosas also continues to perform the accumulated repertoire, which covers a time span of 30 years. In this way its own artistic past can be handed on to new generations of dancers and audiences.

Rosas has strong international connections. It performs at the leading contemporary dance venues in Europe and far beyond. With the Samuel H Scripps/ American dance Festival Award for Lifetime Achievement, Anne Teresa de Keersmaeker got one of the most important awards which until then, in Europa, was only handed out to Pina Bausch. At the same time, its continued presence in Belgium remains a priority. Alongside many years of partnership with the major national performing arts centres, Rosas makes a point of cooperating with a circuit of smaller venues. This way Rosas helps building a sustainable dance audience at home and abroad.

Rosas has set itself an explicit art education assignment and has over the years devoted a great deal of attention and energy to educational and participatory projects. Some of the projects such as Bal Moderne, P.A.R.T.S. or Workspacebrussels grew into independent organisations, by which new projects such as Dancingkids or Rondomdans could come into existence.

Rosas is an open house and shares its infrastructure not only with P.A.R.T.S., but also with the contemporary music ensemble Ictus, Workspace Brussels, the Summer Studios’ summer guests, and the numerous companies that rehearse in our studios. The available management, communication and administrative expertise is also put into guest projects developed in the slipstream of De Keersmaeker’s artistic course. This means the site in Van Volxemlaan in Vorst has grown into the perfect meeting place and breeding ground, where both young and established artistic talents encounter and enrich each other.

Rosas gets the support of the Flemish authorities.