highlike

UNIVERSAL EVERYTHING

التجلي
يعد التجلي (2020) إعادة صياغة لاستوديو Universal Everything الكلاسيكي من عام 2011 ، التجلي. تم عرض التجلي لأول مرة في أول معرض فردي كبير في الاستوديو Super-Computer Romantics في La Gaite Lyrique ، باريس. الآن تم إعادة تصميمه بالكامل باستخدام أحدث برامج التأثيرات المرئية الإجرائية ، يجلب عمل CGI الفني المحدث حياة جديدة إلى شخصية المشي دائمة التطور ، مع مسار صوتي جديد قائم على فولي بواسطة Simon Pyke.

Universal Everything

Transfiguration (2020)
Transfiguration (2020) is a reworking of the Universal Everything studio classic from 2011, The Transfiguration. The Transfiguration was first shown at the studio’s first major solo exhibition Super-Computer Romantics at La Gaite Lyrique, Paris. Now completely remade using the latest procedural visual effects software, the updated CGI artwork brings new life to the ever-evolving walking figure, with a new foley-based soundtrack by Simon Pyke.

Lu Yang

The Great Adventure of Material World
FILE FESTIVAL

The Great Adventure in Material World/Material World Knight is the most adventurous video game artwork that Lu Yang has created. The Great Adventure in Material World/Material World Knight has combined all the protagonists in Lu Yang’s artworks from the past and created an alliance of these heroes. In this video game, the world can be indefinitely explored by players. It has also incorporated several other elements created in various works from the artist before”. Once players enter the video game, they will transform into knights in this Material World. As protagonists of the alliance of heroes in the Material World, they will explore the Universe, absorb energy, be destroyed and achieve rebirth. They will fight all sorts of emotions, desires and eventually with themselves.

ALWIN NIKOLAIS

Noumenon

A truly universal artist, the American Alwin Nikolais (1910-1993) devoted his life to a radical form of staged art he called “dance theater.” Inspired (perhaps unconsciously) by the experiments of Bauhaus members such as Oskar Schlemmer and László Moholy-Nagy in the 1920s, Nikolais devised a style of abstract dance that encompassed costumes, stage sets, choreography, lighting, and music, all under his control. Also in 1963, Nikolais met analog synthesizer pioneer Robert Moog, who was at the time just starting his business in New York. He was fascinated by the sounds of Moog’s machines, and with the money provided by a a Guggenheim Fellowship, Nikolais bought the first ever commercially produced Moog synthesizer. It was the primary sound-source for all of Nikolais’ scores from 1963 to 1975. The instrument is now housed at the Stearns Collection of Musical Instruments at the University of Michigan in Ann Arbor.

MARCELO MOSCHETA

Universalis Cosmographia
Sinds het begin van zijn artistieke carrière in 2000 heeft hij werken en tentoonstellingen gemaakt die voortkomen uit reizen naar afgelegen plaatsen, waar hij objecten uit de natuur verzamelt en deze reproduceert door middel van tekenen en fotografie, installaties en objecten creërend. Recent is zijn interesse gericht op het onderzoeken van grenzen en opgelegde grenzen aan territoria en ook de relatie tussen rivieren en het landschap dat hun loop volgt.

Aidan Meller

AI-DA
Ai-Da est le premier artiste ultra-réaliste au monde. Elle dessine en utilisant des caméras dans ses yeux, ses algorithmes d’IA et son bras robotique. Créée en février 2019, elle a eu sa première exposition solo à l’Université d’Oxford, « Unsecured Futures », où son art a encouragé les téléspectateurs à réfléchir à notre monde en évolution rapide. Depuis, elle a voyagé et exposé des œuvres à l’échelle internationale, et a eu sa première exposition dans un grand musée, le Design Museum, en 2021. Elle continue de créer de l’art qui remet en question nos notions de créativité dans une ère post-humaniste.

Miguel CHEVALIER

Paradis Artificiels
et nieuwe multiplex Cineum in Cannes, ontworpen door architect Rudy Ricciotti, presenteert de tentoonstelling *Artificial Paradises 2021 *van Miguel Chevalier, en biedt een reis naar het hart van een opnieuw uitgevonden kunstmatige natuur. Soloshow tot 31 januari 2022. Op basis van een proces dat eind jaren negentig is gestart en gebaseerd is op de observatie van het plantenrijk en de denkbeeldige omzetting ervan in een digitaal universum, heeft Miguel Chevalier verschillende herbaria gecreëerd waarmee hij virtuele tuinen kan creëren die te zien zijn in de tentoonstelling:

Achim Menges and Jan Knippers

Maison Fibre

Maison Fiber è un’idea inedita, esposta ed esplorata per immaginare un’alternativa ai metodi di progettazione e costruzione. Qual è il futuro dell’architettura? Come possono gli esseri umani adattarsi e vivere in habitat armoniosi? Una visione sostenibile è stata esposta alla 17. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia 2021, un portale futuristico è stato esposto come approccio alternativo alla progettazione e costruzione di futuri spazi abitabili.
.
University of Stuttgart, Institute for Computational Design and Construction (ICD) ve Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE) tarafından Bienal’in bu seneki temasına yanıt niteliğinde tasarlanan proje, tamamen robotik olarak, lifli yapı elemanlarından üretilmiş bir yaşam birimi.
.
Maison Fibre is a novel idea, exhibited and explored to envision an alternative to the methods of design and construction. What is the future of architecture? How can humans adapt and live in harmonious habitats? A sustainable vision was exhibited at the 17th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia 2021, a futuristic gateway was exposed as an alternative approach to the design and construction of future habitable spaces.

Lilla LoCurto & Bill Outcault

The willful marionette
the willful marionette (2014) was created by artists Lilla LoCurto and Bill Outcault during a residency with the University of North Carolina Charlotte, working with the College of Computing and Informatics as well as the College of Art and Architecture. The marionette is 3d printed from the scanned image of a human figure and responds engagingly in real time to spontaneous human gestures by reading a viewer’s movements and expressions. Its strings are manipulated by motors and software and there are two depth sensors that read and analyze the behaviors and gestures of participants. The puppet’s subsequent actions are designed to elicit further responses, creating an exchange focusing on the frailty and insecurities of the human participant and raising issues of contemporary relevance. The intention of the project was not to create so much a perfectly functioning robot but rather to imbue an obviously mechanically actuated marionette with the ability to solicit a physical and emotional dialog with a viewer.

Spencer Finch

Спенсер Finch
سبنسر فينش
斯宾塞·芬奇
스펜서 핀치
ספנסר פינץ’
Спенсер Финч

In Finch’s universe if you wait a few hours, the sun may very well change a leaden hue into gold. Like the ancient practitioners of the hermetic arts, who saw changes as the most fundamental truth of the universe, the artist doesn’t always provide an answer in his investigations. For Finch art can do more; it can “ignite our capacity for wonder.”

Thijs Biersteker

DARK DISTORTIONS
‘Dark Distortions’ – was inspired by Euclid, a forthcoming ESA mission to study the mysterious nature of dark matter and dark energy, which is due to launch in mid-2022. Dark matter is thought to account for 85% of the matter in the universe. Visible stuff within galaxies – such as stars and planets and dust – has insufficient gravitational pull to prevent galaxies from disintegrating as they rotate. But galaxies don’t fly apart in this way, so astrophysicists proposed that they must contain “dark” matter that has sufficient mass to keep galaxies intact – but which has never been seen directly.

.

ТЕМНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
«Dark Distortions» – был вдохновлен Евклидом, предстоящей миссией ЕКА по изучению загадочной природы темной материи и темной энергии, запуск которой запланирован на середину 2022 года. Считается, что темная материя составляет 85% материи во Вселенной. Видимое вещество внутри галактик – например, звезды, планеты и пыль – обладает недостаточным гравитационным притяжением, чтобы предотвратить распад галактик при их вращении. Но галактики не разлетаются таким образом, поэтому астрофизики предположили, что они должны содержать «темную» материю, обладающую достаточной массой, чтобы сохранить галактики в целости, но которую никогда не видели напрямую.

LILLA LOCURTO & BILL OUTCAULT

La marioneta voluntariosa
la marioneta voluntariosa (2014) fue creada por los artistas Lilla LoCurto y Bill Outcault durante una residencia en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, trabajando con la Facultad de Computación e Informática y la Facultad de Arte y Arquitectura. La marioneta está impresa en 3D a partir de la imagen escaneada de una figura humana y responde de manera atractiva en tiempo real a los gestos humanos espontáneos al leer los movimientos y expresiones de un espectador. Sus cuerdas son manipuladas por motores y software y hay dos sensores de profundidad que leen y analizan los comportamientos y gestos de los participantes. Las acciones posteriores de la marioneta están diseñadas para provocar más respuestas, creando un intercambio que se centra en la fragilidad e inseguridades del participante humano y planteando cuestiones de relevancia contemporánea. La intención del proyecto no era crear tanto un robot que funcionara perfectamente, sino más bien imbuir una marioneta obviamente accionada mecánicamente con la capacidad de solicitar un diálogo físico y emocional con un espectador.

quadrature

Credo

A radio telescope scans the skys in search of signs of extraterrestrial life.
The received raw signals serve as input data for a neural network, which was trained on human theories and ideas of aliens. Now it tries desperately to apply this knowledge and to discover possible messages of other civilizations in the noise of the universe. Mysterious noises resound as the artificial intelligence penetrates deeper and deeper into the alien data, where it finally finds the ultimate proof.The sound installation revolves around one of the oldest questions of mankind – one that can never be disproved: Are we alone in the universe?

J. MAYER H. und Partner, Architekten

于爾根·邁爾
يورغن ماير
위르겐 마이어
יורגן מאייר
ユルゲン・マイヤー
Юрген Майер
Danfoss Universe Science Park

Jürgen Mayer H. prévoit d’étendre «Danfoss Universe», un parc d’aventures scientifiques et technologiques à Nordborg, au Danemark, près du siège de Danfoss au printemps 2007. Plusieurs bâtiments d’extension sont en cours de construction sur le site de 5,5 ha, dont un restaurant et un centre d’expositions et de conférences (total 1400 m2). Ces bâtiments, d’une apparence exceptionnelle, mettent en valeur l’idée de base pédagogique et innovante de Danfoss Universe et visent à susciter l’intérêt pour la nature et la science.

Jennifer Steinkamp

EON
“I considered the first life forms on Earth and how we came to be as a way to refer to the Natural Sciences. I looked at fossil records of the first multi cellular organisms of the Ediacaran Period, 555 million years ago for inspiration. I was struck by the theory of symbiosis in evolution; our DNA ancestors are the resultant fusion of single cellular organisms and bacteria. The millions of bacteria in our bodies are our foremothers. EON is a speculative fiction, a depiction of early life forms underwater. The Universe was formed 13.7 billion years ago. The Earth is 4.543 billion years old. Cyanobacteria or blue-green algae were the first microbes to create oxygen on Earth via photosynthesis 3.5 billion years ago. First humans 200,000-300,000 years ago.” Jennifer Steinkamp

David O’Reilly

Everything
FILE GAMES 2017
Everything is an interactive experience where everything you see is a thing you can be, from animals to planets to galaxies and beyond. Travel between outer and inner space, and explore a vast, interconnected universe of things without enforced goals, scores, or tasks to complete. Everything is a procedural, AI-driven simulation of the systems of nature, seen from the points of view of everything in the Universe.

Asao Tokolo

ppp-creatures-generator
Asao Tokolo studied at the AA School of Architecture in London following graduation from Tokyo Zokei University in 1992. His decorative patterns based on the concept of ‘connection’ stem from September 11, 2001, and he continues to work in fields straddling art, architecture, and design. He designs and creates simple geometric crests and patterns that can be drawn with a ruler and compass, and three dimensional forms using the same principles.

Ryoji Ikeda

池田亮司
이케다 료지
РЕДЗИ ИКЕДА
Data-verse
Ryoji Ikeda’s new trilogy data-verse, commissioned by Audemars Piguet, is an audiovisual symphonic suite that attempts to encompass the tiniest (elementary particles) to the greatest (Universe) scale in Nature.Data-verse is the ultimate chapter of Ikeda’s audiovisual series that first began in 2000, which focuses on his own data-driven research and aesthetics.Through his mathematical composition and aesthetics, massive scientific data set will be processed, transcribed, converted, transformed, de/re/meta-constructed and orchestrated to visualize and sonify the different dimensions that co-exist in our world between the visible and the invisible.

Asif Khan

UK Pavilion at the Astana Expo 2017
At the heart of the UK pavilion is a stunning 60 metre panorama depicting a living, universal landscape generated entirely by computer. It captures the relationship between the Sun, the Earth and its climate in incredible detail through virtual day and night. At a stunning 40,000 pixels wide it is the largest project of its kind ever undertaken.

Simon Blackmore

Weather Guitar
Garland Fielder is a Houston based artist that received his MFA from the University of North Texas in 2005. He has exhibited regionally, nationally and internationally. His work is primarily focused on the interpretive components of visual art, bringing into question the act of “reading” a painting or object. Fielder is also a frequent contributor to Art Lies, ArtsHouston and Glasstire.

shiro shita saori

Shiro Shita Saori is a Japanese designer working in Berlin. In 2013, she earned a BFA in graphic design from Tama Arts University in Tokyo.

EMMA SULKOWICZ

DRØME
Emma Sulkowicz is a performance artist living and working in New York City, though most recognize her as the Columbia University student who made headlines her senior year in 2014

Rob Seward

Death Death Death
File Festival
“Death Death Death” is book written by an algorithm. It utilizes a word association study conducted by the University of South Florida between 1976 and 1998. It contains over 10,000 words and their associations to each other. “Death Death Death” traces a path from each word to the word death. The book starts off with the words most closely associated to death. The beginning reads like this: Life – Death Funeral – Death Coffin – Death. Later, it takes several associative leaps to get to death: Enthusiasm – Spirit – Soul – Death Folly – Funny – Sad – Death Bahamas – Paradise – Heaven – Death Waggle – Wiggle – Worm – Maggot – Death. Reading soon becomes humorous, as every line reads like a joke-death is always the punchline. “Death Death Death” is 405 pages, contains an index so you can find any word, and a detailed description of the algorithm. Death Death Death was nominated for the 2010 File Prix Lux in the Digital Languages category.
video

mylène boisvert

Mylène Boisvert was born in Drummondville, Quebec in 1971. She lives and works in Montreal where she completed training in Visual Arts at Concordia University and in Textile Design at the Centre design et impression textile (CDIT). She has several years of experience as a textile designer for the knitting industry and as a teacher at the CDIT. Her works were shown in several solo and group exhibitions in Quebec, Ontario, Buenos Aires, Paris and Tournai. A two-time bursary recipient from the Conseil des arts et des lettres du Québec, she was also awarded numerous prizes and she earned an honourable mention at Fibreworks 2014, a biennial Canadian fibre work juried exhibition.

Benjamin Sack

A paradoxical piece of the Astrum
Benjamin (Ben) Sack is an American artist, known for his pen and ink drawings of imaginary, complex cityscapes. He went to Virginia Commonwealth University and earned his BFA in 2011. Benjamin Sack lives and works in Leesburg, Virginia, a town just outside of Washington D.C. He graduated from Virginia Commonwealth University in 2011 with a degree in Fine Art.

Jared Ginsburg

Torso with arm
Jared Ginsburg (born 1985, Cape Town, South Africa) graduated with a BA in Fine Arts from the University of Cape Town’s Michaelis School of Art in 2010, where he won the Michaelis prize as the top graduate. He currently lives and works in Cape Town.

ALMA HASER

Cosmic Surgery
Originally from Germany, Alma Haser is currently based in London, UK. She received her photographic degree from Nottingham Trent University in 2010[…] Her most recent series titled, Cosmic Surgery, combines the tangible photograph and the subject with the photograph itself. This facet of the images creates distinctive stages. Alma as the viewer of the subject, the origami construction, and then the reconstruction is then photographed thus creating a new aspect of the subject’s identity.

KILIAN ENG

Kilian Eng is an illustrator/graphic designer based in Stockholm, Sweden. Born in 1982, he graduated from the Konstfack University of Arts Craft & Design in 2010 with a masters in storytelling, graphic design and illustration. A couple of years ago, he discovered the possibilities of working with computers, and digital illustration proved to give him the flow he was looking for. His works are rich in colours and most often depict alternative worlds in which imagination takes over and creates the unexpected.

ARCHITECTENBUREAU MARLIES ROHMER

The building of student dwellings in the complex of buildings belonging to Utrecht University has transformed the Uithof site into a full-fledged campus. It will also help relieve the chronic housing shortage for young people in the city of Utrecht. Within the line of freestanding buildings (‘Objectenstrook’) the master plan designed by OMA, our block of 380 independent and clustered rooms presents itself as a solitary mass with a 20 metre cantilever. The spectacular main concrete supporting structure consists of four slabs that together form a theatrical single table leg. The ‘leg’ and its rocking bench dramatize the main entrance and create an urban rendezvous which distills the encounters and the to-and- from of all those students.

Oh Seung Yul

The Ability to Blow Themselves Up
Born in Korea in 1981, Seung Yul Oh moved to New Zealand in 1997 and graduated from Elam School of Fine Arts at the University of Auckland in 2005. He has exhibited widely in New Zealand and Korea. In 2013 he was recipient of the SEMA Nanji Residency in Seoul and in 2011 was recipient of the Harriet Friedlander New York Residency, supported by the Arts Foundation of New Zealand. His work is represented in the collections of the Auckland Art Gallery; The Museum of New Zealand – Te Papa Tongarewa in Wellington; and the National Gallery of Victoria in Melbourne. He lives and works in Auckland and Seoul.

TIM WALKER

تيم ووكر
蒂姆·沃克
טים ווקר
ティム·ウォーカー
팀 워커
Тим Уокер
Xiao Wen Ju

Tim Walker (født i 1970) er en engelsk modefotograf med base i London. Hans interesse for fotografering begyndte allerede før han ville på universitetet, og arbejdede for Conde Nast Publications i London. Da han senere blev nummer 3 i en fotografikonkurrence i den engelske avis The Independent, valgte han at tage tre år på Photography BA Hons degree på Exter college of art. I 2008 blev hans første egen udstilling holdt på Design Museum i London, hvilket også resulterede i en udgivelse af en bog med hans billeder. Flere museer som Victoria and Albert Museum og National Portrait Gallery i London har alle permanente udstillinger med billeder taget af Tim Walker.

JOSHUA CALLAGHAN

Aging Hipster
Born in Doylestown, Pennsylvania, in 1969, Joshua Callaghan earned an MFA from the University of California, Los Angeles in 2005 and a BA in Cultural Anthropology from the University of North Carolina at Asheville. His work has been exhibited at Haas & Fischer Gallery, Zurich; Bank Gallery, Los Angeles; Galleria Fortes Vilaça, São Paulo; the Sweeney Gallery at University of California, Riverside and LA Louver in Venice, CA.

SUN-HYUK KIM

كيم سون هيوك
Ким Сун Хек
The way to happiness

I’m a artist in South Korea. I received a master’s degree of sculpture by University of Seoul in 2011. Then I had twice solo exhibition( Drawn by Life, Simple Truth ) as well as many group exhibiton until today. My childhood dream was to be an good artist. I make a constant effort to achieving my dream in the present. I want to say through my artwork what about human in the nature world. Everyday, anywhere I realize that we are so little men in the works of God. So I seek the smallest artist under the sky.

Aranda\Lasch

阿兰达\拉希
アランダ\ラッシュ
Primitives

Primitives is an installation that combines the romantic tradition of ruined landscapes with modular fractals. First realized across the entry of the Venice Biennale in 2010, it is comprised of loosely dispersed furniture elements that appear like rock piles, each one unique but formed from the same universal building block. Like microcosms in the distance, the clusters are imagined as islands falling apart and building back up, organizing and eroding at once.

GARLAND FIELDER

Garland Fielder is a Houston based artist that received his MFA from the University of North Texas in 2005. He has exhibited regionally, nationally and internationally. His work is primarily focused on the interpretive components of visual art, bringing into question the act of “reading” a painting or object. Fielder is also a frequent contributor to Art Lies, ArtsHouston and Glasstire.

marc quinn

We Share Our Chemistry With the Stars (XX200)
The works measure two metres across, with Quinn describing them as ‘stealth portraits’, at once unique and universal and not just an image of the sitter, but an actual visual index of their identity. Using a macro-lens, Quinn captures the sitter’s iris in incredible detail and then uses an airbrush technique to apply oil paint onto canvas, transforming the images into these large-scale works. The eye appears virtually abstract and the pupil appears like a aperture or hole in the centre of a fine, detailed network of colourful lines.more

BILL VORN

DSM-VI
DSM-VI est une suite logique à notre approche artistique de création de mondes artificiels et de systèmes entièrement robotiques. Cette fois, nous voulons créer un univers qui met en scène des créatures exprimant des symptômes de comportements psychologiques «anormaux» et confrontés à de graves problèmes de «santé mentale», tels que névrose, psychose, troubles de la personnalité, paranoïa, schizophrénie, dépression, délire, etc. formes de comportement et troubles mentaux. Le titre du projet est inspiré du célèbre manuel de référence publié par l’American Psychiatric Association, le DSM-IV. Le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) est considéré comme la bible de la psychiatrie moderne. Tantôt glorifié tantôt fortement critiqué, il s’agit d’un ouvrage de représentation qui décrit et classe les troubles du comportement humain et les maladies mentales. La version IV du DSM a été publiée en 1994 puis révisée en 2000. La version V est actuellement en préparation et devrait à terme être publiée en 2012. Avec ce projet, nous proposons la version VI. A l’instar de certains de nos précédents travaux conçus autour de l’idée de «la misère des machines» (voir La cour des miracles), le projet DSM-VI veut poursuivre notre travail de création sur la métaphore du vivant en interrogeant désormais la notion d’une «psychose des machines».

PAOLA GAETANO-ADI

Desiring Machine: and/or the female reincarnation of Sisyphus
Née en Argentine, Paula Gaetano Adi est artiste et chercheure dans les domaines de la sculpture, de la performance, et des installations interactives et robotiques. Elle utilise le corps humain et non humain comme point de départ de ses recherches, et s’intéresse aux effets discursifs et aux impacts affectifs des technosciences sur la subjectivité humaine et dans l’art. Ses œuvres ont été présentées sur la scène internationale à Beijing, Berlin, Madrid, Moscou, Stockholm, São Paulo, New York, Poznan et Buenos Aires, entre autres. Elle a reçu de nombreux prix et bourses, tels que le premier prix à la compétition VIDA 9.0 sur l’art et la vie artificielle, organisée par la Fundación Telefónica, et le premier prix LIMbØ du Musée d’art moderne de Buenos Aires, la bourse Fergus Memorial en 2009 et 2010 de même que la bourse accordée à un artiste ibéro-américain dans le cadre de la compétition VIDA 14.0. À l’heure actuelle, Paula Gaetano Adi est professeure adjointe dans le programme de Studio Art du College of Visual Arts and Design de l’Université de North Texas, où elle coordonne le secteur réservé aux nouveaux médias. À cette université, elle s’est également jointe au groupe Initiative for Advanced Research in Technology and the Arts (iARTA).

E.V. DAY

Butterfly
E.V. Day ist ein in New York ansässiger Installationskünstler und Bildhauer, dessen Arbeit Themen wie Sexualität und Humor unter Verwendung schwerkraftwidriger Aufhängungstechniken untersucht. Sie hat ihre Arbeit als “futuristische abstrakte Malerei in drei Dimensionen” beschrieben. Day erhielt ihren MFA in Skulptur von der Yale University School of Art. Die erste Arbeit in ihrer Exploding Couture-Reihe, Bombshell, wurde in die Biennale 2000 des Whitney Museum of American Art aufgenommen und befindet sich jetzt in der ständigen Sammlung des Museums. Sie hatte zahlreiche Einzelausstellungen, darunter die Installation G-Force von 2001 im Whitney Museum in Altria, in der sie Hunderte von Riemen in Kampfjetformationen von der Decke hängte, und eine zehnjährige Übersichtsausstellung im Jahr 2004 im Herbert F. Johnson Museum of Art an der Cornell University. Bride Fight, eine Hochspannungsreihe aus zwei sich duellierenden Brautkleidern, wurde 2006 im Lever House als Teil ihrer Sammlung ausgestellt.

MAKOTO TOJIKI

The Man with No Shadow

“ Makoto Tojiki是一位艺术家和设计师,他以光为主要表达手段。 Tokiki是1998年近畿大学(Kinki University)工业设计工程专业的毕业生,他的个人时间是在受雇担任工业设计师的同时,致力于光的实验。 2003年,他开始了他的全职艺术家生涯。 他最近的“无影”系列作品受到光影相互联系以及如何进行操纵和控制的启发。 Tojiki通过分解光线和阴影来捕捉其共生的本质,从而开始了他的创作过程,从而产生了短暂的图像,就像阴影本身一样短暂而神秘。”

Elizabeth Ogilvie

the liquid room

Elizabeth Ogilvie is a Scottish artist who uses water as a medium and as a research focus. Water is the obsession which returns in most of her works and it becomes experience through the use of installations and videos. Her work embraces universal and timeless concerns, offering her public an innocent pleasure and at the same time underlining philosophical and ecological issues.
Through her installations, the artist isolates water inside an artificial state, creating a process which highlights its fundamental qualities in order to return to its place of origin which is the natural habitat. Among her most important works there is Liquid Room realized in 2002. Inside a derelict warehouse the artist created basins with water which were crossed by a footbridge. By linking art, architecture and science, she realized an interactive installation where the visitor, walking on the footbridge, can touch the water, whose movement is reflected on the walls of the installation. In 2006 she created Bodies of Water, whose operation took over from her previous work.
Once again, through a series of installations, the public was able to share the experience of sensorial involvement within an environment dominated by water.

REYNALD DROUHIN

Рейнальд Друхин

Der 1969 geborene zeitgenössische Künstler Reynald Drouhin lebt und arbeitet in Paris und unterrichtet Multimedia an der School of Fine Arts in Rennes. Er studierte Bildende Kunst an den Beaux-Arts de Paris (DNSAP und Masters in Hypermedia Multimedia, 1998) und an der Universität Paris 1 (Maîtrise, 1994). Seine Praxis umfasst digitale Werkzeuge, Fotografie, Video, Installation und Skulptur. Er ist nicht zufrieden mit einem dedizierten Raum (dem des Internets, einer Projektionsfläche oder der Räumlichkeit einer Galerie), sondern erfasst wiederum verschiedene Möglichkeiten und versucht so, etwas anderes als das Sichtbare zu enthüllen, wie einen parallelen Raum, gespenstisch, seltsam, oder er hat sich aus kodifizierten Daten ergeben. Er hat an Veranstaltungen teilgenommen, die von Digital Arti (2011), auf der Rennes Biennale (2010), beim File Festival (2013) Media Art, organisiert wurden. Ghost Walk “(2009) und„ Es war einmal… “(2007) in der Galerie der schönen Künste in Lorient („ Ohne Titel “, 2006) in der Galerie Biche de Bere („ Natural / Digital “, 2005), bei Confluences (2003), in der Public Gallery (2001), beim Belfort International Urban Multimedia Arts Festival (2000), auf der Montreal Biennale und bei der von Champ Libre organisierten internationalen Veranstaltung Video & Electronic Art (Montreal, 2000 und 1999) und bei ISEA (Chicago, 1997).

ANNE TYNG

Anatomy of Form
The Divine Proportion in the Platonic Solids

In fact, the Graham Foundation recognized Tyng’s talent nearly half a century ago in 1965, when she was awarded for her project Anatomy of Form: The Divine Proportion in the Platonic Solids:In her research she developed a theory of hierarchies of symmetry—symmetries within symmetries—and a search for architectural insight and revelation in the consistency and beauty of all underlying form.It’s fascinating stuff, and the images alone have piqued my interest in Tyng’s theories, which cover topics from Jungian cycles to the cosmos. Tyng (b. 1920 in Jiangxi, China) was one of the first women to earn a Masters in Architecture from Harvard. She spent nearly three decades collaborating with Louis Kahn before shifting her focus to research at the University of Pennsylvania in the late 60’s. The title of the exhibition and her works belie the understated beauty of their execution, which demonstrate the expressive power of order and geometry. Tyng’s unique command of form is matched by her raw intellect; thus, she elegantly articulates her vision in the models seen here.

CLÉMENT BAGOT

aeronef

“Um die Arbeit von Clément Bagot vollständig zu erfassen, muss man von seiner Zeichenpraxis ausgehen. Eine Praxis, bei der das Streben nach epidermaler Beschreibung konvergiert, indem sie die Bemühungen um die Konstitution eines” Textur “-Begriffs verbirgt, der auch den Titel von ausmacht eine der Serien des Künstlers – und eine demiurgische Versuchung durch die Konstruktion von Universen, deren Darstellung durch eine imaginäre Kartographie verläuft. Indem die Zeichnungen “die Haut des Ortes” in der Art eines mentalen Ausmaßes zeigen, das man untersuchen möchte von Clément Bagot ermöglichen es, seine Werke in Form von Bänden in Bezug auf Porosität besser zu denken. Während er an eine Science-Fiction-Architektur erinnert, erscheinen seine Assemblagen, die aus Materialien wie Holz, Linealen, Pappe, Harz oder Neon bestehen, als das Objekt singulärer Wahrnehmungserfahrungen. An ihren Grenzen, wo der Blick über seine Strukturen kreuzt oder stolpert, können wir von außen wie von innen sehen oder auf der Ma stehen bleiben Illusion durch die Kombination der beiden offenbart. Die Ausstellung in Thonon-les-Bains vereint den grafischen Teil seiner Arbeit und seine „Modelle“ sowie eine vor Ort produzierte Arbeit im selben Raum und ermöglicht es dem Besucher, seine atopischen Räume mental zu bewohnen. “ Tom Laurent

MARCIO AMBROSIO

Oups!
Oups!
FILE SAO PAULO 2007
Capturing and tracking camera, animated image integration and projection
Created in 2007. Oups! was born from the wish to mix new technologies and classic animation in a playful and artistic way. Each animated sequence has a script and the visitor interacts and transforms himself into an actor of this story.
When the visitor enters in a defined space, a camera records his image and projects it on a screen in front (like a mirror) in real size and time. The visitor sees himself integrated to an animation setting that follow his movements. He founds himself immersed in a creative universe of images and sounds. The animation sequences that feed this universe are stored in a video library, new animations may be added to enrich the project. Oups! universe is playful and naive, accessible to all publics and ages.
video
VIDEO 2

STEFANIE NIEUWENHUYSE

I have done my Bachelor degree at Amsterdam Fashion Institute (AMFI) in Amsterdam, the Netherlands 2010 and I recently finished my part-time Masters degree at Kingston University in Kingston upon Thames, Surrey, United Kingdom 2012.